Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 30η του μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2018 – 2019. – Εισηγητές οι κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος & Δόρδας Χ. Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Βοΐου.

Σχόλια