Ειδοποιητήρια σε 1.150.000 φορολογούμενους για ανασφάλιστα οχήματα στέλνει η ΑΑΔΕ

Πώς θα πληρώσετε το παράβολο των 25 ευρώ - Οι κάτοχοι πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων καλούνται να ασφαλίσουν τα οχήματά τους και να καταβάλλουν το ειδικό παράβολο εντός διμήνου - Δείτε το μήνυμα που λαμβάνουν

Στην προσωπική τους σελίδα στο ΤΑΧΙSnet θα πρέπει να μπουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, για να διαπιστώσουν αν τους στοχοποίησε η εφορία σαν “υπόπτους”  που κυκλοφορούν με ανασφάλιστο όχημα.

Στην ΑΑΔΕ ύστερα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εντόπισαν 1,151 εκατ. οχήματα που φαίνεται να μην έχουν ασφαλιστεί. Αποφεύγουν όμως να πουν ότι όλοι αυτοί είναι παραβάτες. Μιλούν για “πιθανά” ανασφάλιστο όχημα.

Οι ειδοποιήσεις αναρτήθηκαν στο Taxisnet αλλά δεν έχουν αποσταλεί σε προσωπικά email, ακόμα και αν οι φορολογούμενοι τα έχουν δηλώσει στην εφορία.

Έτσι θα πρέπει να μπει κάποιος με τους κωδικούς taxisnet και να βρει αν έχει προσωπικό μήνυμα (όχι “οφειλή εκτός ρύθμισης”). Αλλιώς δεν θα αντιληφθούν αν έχουν ήδη στοχοποιηθεί από την εφορία.

Αν έχει σταλεί τέτοιο μήνυμα, καλεί τον ιδιοκτήτη να ελέγξει αν ισχύει πως έχει υποπέσει σε τέτοια παράβαση. Αν ναι, καλείται να ασφαλίσει άμεσα  το όχημα, αφού πρώτα πληρώσει και παράβολο 250 ευρώ. Αν όχι (πχ σε περίπτωση που έχει αλλάξει χέρια το όχημα και δεν ευθύνεται ο ίδιος για την μη ασφάλισή του) πρέπει να προβεί σε ενέργειες για να αμφισβητήσει την παράβαση.

Ωστόσο τα 250 ευρώ δεν εμφανίζονται στο Taxisnet σαν “βεβαιωμένη οφειλή”. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του ανασφάλιστου να πληρώσει παράβολο, που έχει εκδοθεί ήδη με τα στοιχεία του.  Άρα δεν πρέπει να πάει σε τράπεζα για να βγάλει παράβολο, ούτε να εκδώσει άλλο ηλεκτρονικό παράβολο.

Πού “κρύβεται” όμως το ηλεκτρονικό αυτό παράβολο που έχει ήδη εκδοθεί και περιμένει τον ιδιοκτήτη-παραβάτη; Η διαδικασία ενδεχομένως να μπερδέψει αρκετούς.

Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr) και με την χρήση των κωδικών taxisnet, o ιδιοκτήτης θα μπει στην υπηρεσία e-Παράβλο. Αριστερά στην σελίδα θα δει και θα επιλέξει “Τα παράβολά μου”. Θα εμφανιστεί μία καταχώρηση και θα πατήσει “προβολή”. Το παράβολο θα φανεί και στο κάτω μέρος της οθόνης θα μπορέσει να επιλέξει αν θέλει εκτύπωση ή πληρωμή με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη).

Προσοχή:

Αν θέλει μπορεί να πληρώσει το παράβολο μέσω web banking. Θα αντιγράψει τον “Κωδικό Πληρωμής” (όχι “ταυτότητα οφειλής” όπως γίνεται για τις βεβαιωμένες οφειλές) και μετά θα μπει με τους κωδικούς του στο web banking της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται, επιλέγοντας “Πληρωμές” και, στη συνέχεια, Πληρωμές για “e-Παράβολο”.

Το μήνυμα το οποίο βλέπουν οι “πιθανοί” παραβάτες όταν μπουν στην σελίδα τους στο Taxisnet, αναγράφει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                                                                        Αθήνα, 15/06/2017
                                                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :
                                                                                                        150000000000040063
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : ΧΧΧ1234

Username : ΧΧΧΧΧΧΧ     Ονοματεπώνυμο : ΚΛΕΑΝΘΗΣ (ΣΤΑ) ΧΧΧΧΧΧ

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διασταύρωση που διενεργήθηκε στις 06/06/2017, του αρχείου του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5α του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει, προέκυψε ότι το ανωτέρω όχημά σας ήταν ανασφάλιστο.

Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ασφάλιση του οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις ίδιες διατάξεις παραβόλου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας. Ανάκτηση και πληρωμή του μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή e-Παράβολο ( https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo ), στον ιστότοπο www.aade.gr

Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωσή σας με την παρούσα επιστολή.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.

Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

- Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες

- Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.)

- Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

- Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης

-Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ.237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ.237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής για τη γνωστοποίηση της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου.

Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα προαναφερθέντα, μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.).


Σχόλια