Έγκριση προμήθειας αντιδότων για τις ανάγκες του ΚΥ Τσοτυλίου της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

 Έγκριση προμήθειας αντιδότων για τις ανάγκες του ΚΥ Τσοτυλίου της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) 
Ο Διοικητής της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3527/2007 «Κύρωση
συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/2007).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/18-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014-24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/2016).

3. Την από 24-02-2017 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4238/17-2-14 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΠΕΔΥ),
αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/2014), με τις οποίες οι οικείες
Υγειονομικές Περιφέρειες αναλαμβάνουν από 1-1-2015 της πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες
των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής
Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.

5. Την υπ.αριθμ.1865/14-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΠ45ΟΡΕΠ-Ρ68) Απόφαση Διοικητή της 3ης Δ.Υ.ΠΕ.
(Μακεδονίας), με θέμα: «Ορισμός Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΠΕΔΥ της 3ης
Υ.ΠΕ. ως Υπερκέντρα Συντονισμού».

6. Το αρ.πρωτ. ΔΥ/10-03-2017 έγγραφο του Τμήματος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η κατ’εξαίρεση διάθεση α) του αντιδότου Konakion και β) αντιοφικών ορών προς το ΚΥ Τσοτυλίου, καθώς η διάθεση αυτών των αντιδότων δεν προβλέπεται πλέον για τα Κέντρα Υγείας (σύμφωνα με την υπ.αριθμ. Γ1α/ΓΠ 85567/16/13-01-
2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας) και εφόσον ο Δ/ντής του ανωτέρω ΚΥ αναφέρει εγγράφως ότι έχει 3-4 περιστατικά δηγμάτων όφεως το χρόνο και απέχει 70 km από το πλησιέστερο Νοσοκομείο.

7. Την υπ.αριθμ.5480/13-02-2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΚΒΜΟΡΕΠ-Μ96
ΚΑΕ1312.01) για την προμήθεια φαρμάκων για την κάλυψη αναγκών των ΚΥ ΠΕΔΥ της 3ης ΔΥΠΕ.

8. Την από 16-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
α) εγκρίνουμε την προμήθεια i) δύο (2) συσκευασιών Konakion και ii) πέντε (5) αντιφοφικών ορών για τις ανάγκες του ΚΥ Τσοτυλίου β) δίνουμε εντολή στο ΚΣ Κοζάνης στο οποίο υπάγεται το ΚΥ Τσοτυλίου να προχωρήσει στην παραγγελία των ανωτέρω αντιδότων.

 Ο Διοικητής

 Γιώργος Κ. Κίρκος


https://diavgeia.gov.gr/

Σχόλια