Συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 23η του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Αποδοχή της αρ. 80/16-01-2017 απόφασης Ολοκλήρωσης της πράξης: «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καλονερίου Δήμου Βοΐου» με κωδικό ΟΠΣ 478331. -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

2 Αποδοχή της αρ. 81/16-01-2017 απόφασης Ολοκλήρωσης της πράξης: «Επίλυση υδρευτικού προβλήματος του οικισμού Αλιάκμονα του Δήμου Βοΐου» με κωδικό ΟΠΣ 479940. -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

3 Αποδοχή της αρ.185/23-01-2017 απόφασης Ολοκλήρωσης της πράξης: «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου» με κωδικό ΟΠΣ 451725. -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

4 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2017 (1η). -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

5 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Βελανιδιάς». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

6 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Τ.Δ. Παλαιοκάστρου και διαμόρφωση σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

7 Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Βοΐου». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

8 Καθορισμός χρονικού διαστήματος υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών. -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

9 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ, περί: Αντιμισθία προέδρου Δ.Σ. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.

10 Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ οικονομικού έτους 2017. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Δημ. Σύμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ της ΔΗΚΕΒΟ.

11 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2017 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ με θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 25 υπ’ αριθμ. Πρωτ. 40703/16-12-2016 του ΥΠ.ΕΣ.». -Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Δ. Συμ/λος & Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑΒ.

12 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βοΐου, (τακτικών και αναπληρωματικών) για την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

13 Αποδοχή έκθεσης εκτίμησης δημοτικού ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Σισανίου. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

14 Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

15 Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης της τελετής Ονοματοδοσίας της πλατείας Γαλατινής. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

16 Λύση μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (Πολιτιστικό Κέντρο) στην Τ.Κ. Κορυφής & επαναδημοπράτησή του. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

17 Αίτηση Σωματείων Ν. Κοζάνης, πωλητών Λαϊκών Αγορών. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

18 Αιτήσεις.

Σχόλια