20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βοΐου

Ο Δήμος Βοιου ύστερα από την υπ' αριθ. 80/2016 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Οκτώβριο 2016, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων : 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ-ΕΙΚΟΣΙ (20)
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΟΥΔΕΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ-ΠΕΝΤΕ (5)

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά : 1)    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3)    Αριθμό Φορολογικού Μητρώου  
4)    ΑΜΚΑ
5)    Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέχρι 17-10-2016 ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Δήμου Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Δ/νση : Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 50 100- Νεάπολη Κοζάνης , τηλ : 2468350203 - 2468350209) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσάμης Αθανάσιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.www.dikaiologitika.gr

Σχόλια