Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 20η του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βοΐου.-Εισηγήτρια η κ.
Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος

Απασχόληση προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων
διοριστέων των ειδικοτήτων: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων & ΥΕ
Συνοδών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων. -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ.
Αντιδήμαρχος

Απασχόληση προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων
διοριστέων των ειδικοτήτων: ΔΕ & ΥΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων. -Εισηγήτρια η κ.
Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητείας ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για
απασχόληση στο Δήμο Βοΐου κατά το σχολικό έτος 2017 -2018 και 2018 -2019. -
Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των καθαριστριών (προσωπικό ΙΔΑΧ
μερικής απασχόλησης) για την αύξηση των ωρών εργασίας των. - Εισηγήτρια η κ.
Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. - Εισηγήτρια η κ.
Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση
εποχικών αναγκών (ανάγκες πυροπροστασίας). - Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Δημ.
Συμ/λος

Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ στην Σιάτιστα. -
Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων στάθμευσης στην πλατεία 4ης
Νοεμβρίου της Σιάτιστας. -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπομνήματος της Ένωσης Αστυνομικών
υπαλλήλων Κοζάνης (ανέγερση μνημείου στο Τσοτύλι, στη μνήμη του δολοφονηθέντος
εν ώρα καθήκοντος Ανθυπαστυνόμου Ευστάθιου Λαζαρίδη). - Εισηγητής ο κ.
Λαμπρόπουλος Δ. Δήμαρχος.

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπίας του Δήμου Βοΐου στην Αθήνα, για την επίδοση
πρόσκλησης στον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε.
Πρόεδρος Δ.Σ.


Καθορισμός τέλους χρήσης του χώρου εκθεμάτων της πανήγυρης του 15/Αύγουστου
στην Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου. - Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος
 Αιτήσεις.

Σχόλια